خودنویس

مقالات و مطالب و نرم افزارهای آموزشی و پرورشی

خودنویس

مقالات و مطالب و نرم افزارهای آموزشی و پرورشی

دانلود بازی و کارگاهی برای یادگیری مقایسه کسر اعشاری ریاضی ششم دبستان

دانلود بازی ها و انیمیشین های آموزشی ریاضی ششم ابتدایی - وبلاگ آموزشی و پرورشی خودنویس - www.khodnevis.blog.ir سایت خودنویس - علی اکبر تاجیک - بازی آموزشی فلش

دانلود بازی تمرینی برای یادگیری صعودی و نزولی بودن اعشار ریاضی ششم ابتدایی

دانلود بازی ها و انیمیشین های آموزشی ریاضی ششم ابتدایی - وبلاگ آموزشی و پرورشی خودنویس - www.khodnevis.blog.ir سایت خودنویس - علی اکبر تاجیک - بازی آموزشی فلش

دانلود بازی کارگاه ساخت اعداد اعشاری ریاضی ششم ابتدایی

دانلود بازی ها و انیمیشین های آموزشی ریاضی ششم ابتدایی - وبلاگ آموزشی و پرورشی خودنویس - www.khodnevis.blog.ir سایت خودنویس - علی اکبر تاجیک - بازی آموزشی فلش

دانلود بازی تمرینی برای یادگیری اعداد اعشاری بر روی محور ریاضی ششم ابتدایی

دانلود بازی ها و انیمیشین های آموزشی ریاضی ششم ابتدایی - وبلاگ آموزشی و پرورشی خودنویس - www.khodnevis.blog.ir سایت خودنویس - علی اکبر تاجیک - بازی آموزشی فلش

دانلود بازی و تمرینی جالب برای یادگیری تقسیم کسر ریاضی ششم ابتدایی

دانلود بازی ها و انیمیشین های آموزشی ریاضی ششم ابتدایی - وبلاگ آموزشی و پرورشی خودنویس - www.khodnevis.blog.ir سایت خودنویس - علی اکبر تاجیک - بازی آموزشی فلش

دانلود بازی و تمرینی جذاب برای یادگیری تبدیل کسر به اعشار ریاضی ششم ابتدایی

دانلود بازی ها و انیمیشین های آموزشی ریاضی ششم ابتدایی - وبلاگ آموزشی و پرورشی خودنویس - www.khodnevis.blog.ir سایت خودنویس - علی اکبر تاجیک - بازی آموزشی فلش

دانلود بازی و تمرینی جذاب برای یادگیری مقدار معینی از کسر ریاضی ششم ابتدایی

دانلود بازی ها و انیمیشین های آموزشی ریاضی ششم ابتدایی - وبلاگ آموزشی و پرورشی خودنویس - www.khodnevis.blog.ir سایت خودنویس - علی اکبر تاجیک - بازی آموزشی فلش

دانلود بازی  و تمرینی برای یادگیری کسر به عددمخلوط ریاضی ششم ابتدایی

دانلود بازی ها و انیمیشین های آموزشی ریاضی ششم ابتدایی - وبلاگ آموزشی و پرورشی خودنویس - www.khodnevis.blog.ir سایت خودنویس - علی اکبر تاجیک - بازی آموزشی فلش

دانلود بازی و تمرینی برای یادگیری مضرب ومضرب مشترک ریاضی ششم ابتدایی

دانلود بازی ها و انیمیشین های آموزشی ریاضی ششم ابتدایی - وبلاگ آموزشی و پرورشی خودنویس - www.khodnevis.blog.ir سایت خودنویس - علی اکبر تاجیک - بازی آموزشی فلش

دانلود بازی و یک بازی جذاب برای یادگیری مضرب اعداد ریاضی ششم ابتدایی

دانلود بازی ها و انیمیشین های آموزشی ریاضی ششم ابتدایی - وبلاگ آموزشی و پرورشی خودنویس - www.khodnevis.blog.ir سایت خودنویس - علی اکبر تاجیک - بازی آموزشی فلش

دانلود بازی  یک بازی برای یادگیری ضرب و تقسیم کسرها  ریاضی کلاس ششم

دانلود بازی ها و انیمیشین های آموزشی ریاضی ششم ابتدایی - وبلاگ آموزشی و پرورشی خودنویس - www.khodnevis.blog.ir سایت خودنویس - علی اکبر تاجیک - بازی آموزشی فلش

دانلود بازی  کارگاهی برای گنجایش کلاس ششم

دانلود بازی ها و انیمیشین های آموزشی ریاضی ششم ابتدایی - وبلاگ آموزشی و پرورشی خودنویس - www.khodnevis.blog.ir سایت خودنویس - علی اکبر تاجیک - بازی آموزشی فلش

دانلود بازی  تمرینی برای یادگیری کسر به همراه شکل ریاضی ششم

دانلود بازی ها و انیمیشین های آموزشی ریاضی ششم ابتدایی - وبلاگ آموزشی و پرورشی خودنویس - www.khodnevis.blog.ir سایت خودنویس - علی اکبر تاجیک - بازی آموزشی فلش

دانلود بازی  اندازه گیری ریاضی ششم ابتدایی

دانلود بازی ها و انیمیشین های آموزشی ریاضی ششم ابتدایی - وبلاگ آموزشی و پرورشی خودنویس - www.khodnevis.blog.ir سایت خودنویس - علی اکبر تاجیک - بازی آموزشی فلش

دانلود بازی خط تقارن ریاضی کلاس ششم ابتدایی

دانلود بازی ها و انیمیشین های آموزشی ریاضی ششم ابتدایی - وبلاگ آموزشی و پرورشی خودنویس - www.khodnevis.blog.ir سایت خودنویس - علی اکبر تاجیک - بازی آموزشی فلش

 

دانلود بازی یک بازی جالب برای یادگیری جمع اعداد یک رقمی

دانلود بازی ها و انیمیشین های آموزشی ریاضی ششم ابتدایی - وبلاگ آموزشی و پرورشی خودنویس - www.khodnevis.blog.ir سایت خودنویس - علی اکبر تاجیک - بازی آموزشی فلش

دانلود بازی و یک فایل آموزش برای تفریق اعداد سه رقمی(بدون انتقال)

دانلود بازی ها و انیمیشین های آموزشی ریاضی ششم ابتدایی - وبلاگ آموزشی و پرورشی خودنویس - www.khodnevis.blog.ir سایت خودنویس - علی اکبر تاجیک - بازی آموزشی فلش

دانلود بازی و یک کارگاه علمی برای جمع اعداد دورقمی

دانلود بازی ها و انیمیشین های آموزشی ریاضی ششم ابتدایی - وبلاگ آموزشی و پرورشی خودنویس - www.khodnevis.blog.ir سایت خودنویس - علی اکبر تاجیک - بازی آموزشی فلش

دانلود بازی  یک بازی جذاب برای جمع اعداد یک رقمی

دانلود بازی ها و انیمیشین های آموزشی ریاضی ششم ابتدایی - وبلاگ آموزشی و پرورشی خودنویس - www.khodnevis.blog.ir سایت خودنویس - علی اکبر تاجیک - بازی آموزشی فلش

دانلود بازی یک بازی جذاب برای جمع اعداد دورقمی

دانلود بازی ها و انیمیشین های آموزشی ریاضی ششم ابتدایی - وبلاگ آموزشی و پرورشی خودنویس - www.khodnevis.blog.ir سایت خودنویس - علی اکبر تاجیک - بازی آموزشی فلش

دانلود بازی و تمرینی جالب برای تفکیک اعداد دورقمی وجمع آنها

دانلود بازی ها و انیمیشین های آموزشی ریاضی ششم ابتدایی - وبلاگ آموزشی و پرورشی خودنویس - www.khodnevis.blog.ir سایت خودنویس - علی اکبر تاجیک - بازی آموزشی فلش

 دانلود بازی و تمرینی برای یادگیری جمع اعداد برروی بردار

دانلود بازی ها و انیمیشین های آموزشی ریاضی ششم ابتدایی - وبلاگ آموزشی و پرورشی خودنویس - www.khodnevis.blog.ir سایت خودنویس - علی اکبر تاجیک - بازی آموزشی فلش

دانلود بازی و تمرینی برای یادگیری جمع اعداد دورقمی (بدون انتقال)

دانلود بازی ها و انیمیشین های آموزشی ریاضی ششم ابتدایی - وبلاگ آموزشی و پرورشی خودنویس - www.khodnevis.blog.ir سایت خودنویس - علی اکبر تاجیک - بازی آموزشی فلش

دانلود باز و تمرینی جذاب برای یادگیری ساعت

دانلود بازی ها و انیمیشین های آموزشی ریاضی ششم ابتدایی - وبلاگ آموزشی و پرورشی خودنویس - www.khodnevis.blog.ir سایت خودنویس - علی اکبر تاجیک - بازی آموزشی فلش

دانلود بازی و تمرینی برای مقایسه ساعت دیجیتال وعقربه ای ریاضی ششم دبستان

دانلود بازی ها و انیمیشین های آموزشی ریاضی ششم ابتدایی - وبلاگ آموزشی و پرورشی خودنویس - www.khodnevis.blog.ir سایت خودنویس - علی اکبر تاجیک - بازی آموزشی فلش

 دانلود بازی و تمرینی برای یادگیری جمع اعداد دو رقمی(با انتقال) 

دانلود بازی ها و انیمیشین های آموزشی ریاضی ششم ابتدایی - وبلاگ آموزشی و پرورشی خودنویس - www.khodnevis.blog.ir سایت خودنویس - علی اکبر تاجیک - بازی آموزشی فلش

دانلود بازی  تمرینی برای یادگیری اندازه گیری ریاضی ششم دبستان

دانلود بازی ها و انیمیشین های آموزشی ریاضی ششم ابتدایی - وبلاگ آموزشی و پرورشی خودنویس - www.khodnevis.blog.ir سایت خودنویس - علی اکبر تاجیک - بازی آموزشی فلش

 دانلود بازی تمرینی برای یادگیری ساعات قبل وبعد از ظهر ریاضی ششم دبستان

دانلود بازی ها و انیمیشین های آموزشی ریاضی ششم ابتدایی - وبلاگ آموزشی و پرورشی خودنویس - www.khodnevis.blog.ir سایت خودنویس - علی اکبر تاجیک - بازی آموزشی فلش

دانلود بازی ها و انیمیشین های آموزشی ریاضی ششم ابتدایی - وبلاگ آموزشی و پرورشی خودنویس - www.khodnevis.blog.ir سایت خودنویس - علی اکبر تاجیک - بازی آموزشی فلش

دانلود بازی  بادکنک های مهاجم ریاضی ششم ابتدایی

نظرات  (۱)

۱۸ بهمن ۹۲ ، ۱۰:۱۲ جامعه مجازی پویا
سلام
ضمن تبریک به خاطر سایت زیبایتان، و تشکر از قرار دادن لینک موسسه ما..
بدینوسیله شرکت جامعه مجازی پویا از جنابعالی دعوت به همکاری می نماید.
پیشنهاد ما به شما، نمایندگی فروش اینتزنتی محصولات می باشد. درصورت تمایل  لطفا با ما تماس بگیرید.
روابط عمومی شرکت جامعه مجازی پویا - نیک پور
www.Lrn.ir
www.mohtavaonline.ir
www.Lrnshop.com
tabligh@lrn.ir
٧-٨٨٥٣٩٧٤١ ٠٢١
تماس در ساعات اداری
  

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی