خودنویس

مقالات و مطالب و نرم افزارهای آموزشی و پرورشی

خودنویس

مقالات و مطالب و نرم افزارهای آموزشی و پرورشی

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۰ ثبت شده است

- اصل تقابل: هیج ارتباط دوستی یک طرفه نیست بنابراین باید بر تقابل روابط تکیه کرد.

- اصل اندیشه ترکیبی: اینکه در روابط خود ، تصمیمات آنی بروز ندهیم چرا که باید در تصمیمات به گذشته ی روابطمان با افراد نیز توجه کنیم .

- اصل آگاهی: گذر از رفتار غریزی ، توانایی اینکه فرد خود را به جای دیگران بگذارد و توانا بودن به اینکه ابعاد مختلف روابط ها را سنجید.

- اصل بقا: سرمایه تلقی کردن دوستیها در جهت حفظ آن همچون نوزادی که نیاز به محافظت دارد ( روابط نیز احتیاج به مراقبت و نگهداری دارد).

- اصل توازن: اینکه نباید دوستی یک طرفه باشد و نمی توان انتظار داشت که یکی از دوستها بار سنگین دوستی را بر دوش کشد برای مثال همیشه یکی از دوستها برای دیگر خرج کند.

- اصل همتایی: کبوتر با کبوتر ، باز با باز . تداوم دوستی زمانی است که افقهای مشترکی دو طرف باهم داشته باشند.

- اصل تمییز حریم: اینکه افراد در جریان دوستی باید پا از حریم خود بیشتر نگذارند و در یک محدوده خاص عمل کنند.

۰ نظر ۰۵ مرداد ۹۰ ، ۱۵:۱۴
علی اکبر تاجیک